ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Προϋποθέσεις εγγραφής

(άρθρο 4 Κανονισμού ΠΜΣ)

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (α) πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (β) πτυχιούχοι συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης.

2. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 φοιτητές.

3. Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, μετά από προκήρυξη, που πραγματοποιείται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού του ΠΜΣ, όπως ισχύει.

4. Η προκήρυξη προσδιορίζει:

α) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.

β) Τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής τους.

γ) Τον τρόπο και την διεύθυνση της υποβολής των δικαιολογητικών.

δ) Τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

ε) Τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

5. Ο/η υποψήφιος/υποψήφια υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου, ή σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ε) Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

στ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/υποψήφιας.

ζ) Υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/υποψήφιας και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΠΜΣ.

η) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή/και γερμανικής), υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

θ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών ή θερινά μαθήματα ή διεθνείς διαγωνισμούς.

 

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

(άρθρο 5 Κανονισμού ΠΜΣ)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ, ή διαφορετικά από ειδική επιτροπή επιλογής που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής. Η αξιολόγηση γίνεται ως εξής:

α. Απαραίτητη προϋπόθεση καταρχήν είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

β. Στη συνέχεια, συνεκτιμώνται:

i) Ο βαθμός πτυχίου με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5–10), πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή τέσσερα (4), δηλαδή λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μόρια.

ii) Προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή θερινά μαθήματα ή διεθνείς διαγωνισμούς σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού: μέχρι δέκα (10) μόρια. Η δραστηριότητα ή συμμετοχή πιστοποιείται με αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα έχει την υποχρέωση να προσκομίζει η υποψήφια/ο υποψήφιος στον φάκελό της/του.

iii) Γνώσεις ξένων γλωσσών (γαλλικής ή/και γερμανικής) πέραν της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, που αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση επιλεξιμότητας: μέχρι δέκα (10) μόρια. Ειδικότερα, βαθμολογείται η καλή γνώση (Β2) με ένα (1) μόριο, η πολύ καλή γνώση (Γ1) με τρία (3) μόρια και η άριστη γνώση (Γ2) με πέντε (5) μόρια.

γ. Ακολουθεί προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Σχετικά συνεκτιμάται και το υπόμνημα του άρθρου 4 παρ. 5 ζ του Κανονισμού του ΠΜΣ. Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται είτε από την ΣΕ είτε από ειδική επιτροπή Καθηγητών κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής.

δ. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/υποψήφιας, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ως ελάχιστο όριο ορίζονται τα τριάντα (30) μόρια για να γίνει κάποιος δεκτός/δεκτή στο ΠΜΣ. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος Νομικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι/όλες οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι/υποψήφιες.

ε. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ με e-mail και καλούνται να απαντήσουν με e-mail εντός πέντε (5) ημερών, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο/υποψήφια μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επομένους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Εγγραφή επιτυχόντων και δηλώσεις μαθημάτων

(άρθρο 6 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του ΠΜΣ. Η χρονική διάρκεια των εγγραφών είναι δέκα (10) ημέρες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι: α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και β) μία (1) φωτογραφία, εκτός αν κριθούν απαραίτητα και περαιτέρω δικαιολογητικά μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Μαζί με τα πιο πάνω δικαιολογητικά, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

Διάρκεια σπουδών

(άρθρο 7 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων και κατά το τρίτο εξάμηνο η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 2. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει τη δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί για εξαιρετικούς λόγους να διαφοροποιείται η έναρξη κάθε εξαμήνου.
 3. Στο ΠΜΣ παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, εφόσον αποδεδειγμένα εργάζονται για περισσότερες από είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μερικής φοίτησης και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, εξαιτίας των οποίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει η Συνέλευση του Τμήματος να εγκρίνει την μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων και στα τελευταία δύο (2) τη διπλωματική του εργασία.
 4. Επίσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αναστέλλεται. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή χορηγείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και μόνο αν συντρέχουν οι σοβαροί λόγοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Δεν συνιστά σοβαρό λόγο για τη χορήγηση αναστολής η παρακολούθηση άλλου μεταπτυχιακού ή άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει αναστολή φοίτησης, όταν επανέλθει στη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.
 5. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να χορηγηθεί παράταση φοίτησης μέχρι ένα (1) έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον συντρέχουν οι σοβαροί λόγοι που μπορεί να στηρίξουν και τη χορήγηση αναστολής.

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών

(άρθρο 8 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ υποχρεούνται:

α) Να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις λοιπές δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα 4/5 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας του. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρακολουθήσουν εκ νέου το συγκεκριμένο μάθημα. Eάν δεν συμπληρώνουν τον αναγκαίο αριθμό παρουσιών, πρέπει να επαναλάβουν το εξάμηνο. Στις περιπτώσεις αυτές παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια φοίτησης και ο συγκεκριμένος χρόνος αφαιρείται από το χρόνο παράτασης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του κανονισμού ΠΜΣ.

β) Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για κάθε μάθημα.

γ) Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

δ) Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία τη δήλωση με το μάθημα ή τα μαθήματα επιλογής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο.

ε) Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι σε αυτήν δεν περιέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

στ) Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις της ΣΕ και της Συνέλευσης του Τμήματος καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

ζ) Οι υπότροφοι φοιτητές είναι επιπλέον υποχρεωμένοι, με απόφαση της ΣΕ, να προσφέρουν τις υπηρεσίες που τους ανατίθενται στα μαθήματα, στα Εργαστήρια και στην Έρευνα για το ΠΜΣ.

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ υποχρεούνται επίσης στην αρχή κάθε εξαμήνου να καταβάλουν τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται στην Προκήρυξη του προγράμματος. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

 

Υποχρεώσεις διδασκόντων

(άρθρο 10 Κανονισμού ΠΜΣ)

1. Ο υπεύθυνος (σε περίπτωση συνδιδασκαλίας: οι υπεύθυνοι) για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένος/οι:

α) Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.

β) Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος, στο πλαίσιο της ύλης της ειδικότερης θεματικής του, με τρόπο ακαδημαϊκά έγκυρο.

γ) Να τηρεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.

δ) Να ανακοινώνει κατά την έναρξη του εξαμήνου το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων.

ε) Να αναπληρώνει τις ώρες διδασκαλίας που τυχόν απωλέσθηκαν για λόγους που αφορούν τον ίδιο, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται εγκαίρως.

 

Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών

(άρθρο 11 Κανονισμού ΠΜΣ)

1. Ο τρόπος αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε μάθημα προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου και γνωστοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών πρέπει να διασφαλίζει το αδιάβλητο, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια.

2. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και εντός του Ιουνίου για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Οι επιτυχόντες βαθμολογούνται από το έξι (6) ως το δέκα (10), με δυνατότητα βαθμολόγησης ανά μισή μονάδα, ενώ οι αποτυχόντες βαθμολογούνται με Ε (Επανάληψη). Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα εξέτασης.

3. Σε περίπτωση βαθμολόγησης με Ε, που αντιστοιχεί σε βαθμό κάτω από έξι (6), ο μεταπτυχιακός φοιτητής επανεξετάζεται μία μόνο φορά, σε επαναληπτική εξέταση που λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο για τα μαθήματα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής το αργότερο μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημέρα εξέτασης.

Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην επαναληπτική εξέταση, έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το μάθημα κατά το επόμενο εξάμηνο στο οποίο αυτό έχει προγραμματιστεί να διδαχθεί, χωρίς όμως πλέον να έχει δικαίωμα επανεξέτασής του σε περίπτωση αποτυχίας του στην πρώτη εξέταση. Στην εξέταση αυτή ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται να ζητήσει να μην εξεταστεί από τον διδάσκοντα, αλλά από τριμελή επιτροπή άλλων μελών ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει σε αυτή τη μόνη επανεξέταση ή δεν εμφανιστεί, διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων

(άρθρο 12 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Η αξιολόγηση των μαθημάτων διενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα του ΑΠΘ. Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος και πριν από τις εξετάσεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν αυτό ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ.
 2. Η αξιολόγηση των διδασκόντων γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το επίπεδο της προετοιμασίας τους, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης και διεθνώς καθιερωμένης για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές βιβλιογραφίας, την προθυμία τους να απαντούν σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου, κλπ.

 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

(άρθρο 13 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του α΄ και του β΄ εξαμήνου του ΠΜΣ, μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας.
 2. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ετοιμάσει προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Στο περίγραμμα έρευνας πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα που θα αναλυθεί, η μεθοδολογία της επιστημονικής του προσέγγισης καθώς και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της ερευνητικής πρότασης του μεταπτυχιακού φοιτητή από τον επιβλέποντα γίνεται με κριτήριο τη συνάφεια του θέματος με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
 3. Η ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή και τριμελή επιτροπή για την επίβλεψη και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στην επιτροπή μετέχει και ο επιβλέπων καθηγητής. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας.
 4. Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών μελετών, που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα ονοματεπώνυμα του υποψηφίου και του επιβλέποντος, η ημερομηνία έγκρισης του θέματος από τη ΣΕ και η ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας, είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.
 5. Ανάλογα με την εξέλιξη της εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί, με ημερολόγιο προόδου, αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας. Το κείμενο της εργασίας ενδείκνυται να έχει έκταση από 1000 ως 20.000 λέξεις.
 6. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου γι’ αυτή χρόνου, αναλόγως αν η φοίτηση είναι πλήρης ή μερική (ένα ή δύο εξάμηνα, αντίστοιχα).
 7. Όταν περατωθεί η σύνταξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, αυτή υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία του ΠΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.
 8. Οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη ΣΕ, το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την κατάθεσή τους. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για την παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών απευθύνεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ.
 9. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρουσιάζει στην Επιτροπή τα κύρια σημεία της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας με τα συμπεράσματά της. Η παρουσίαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις στον φοιτητή, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα τριάντα (30) λεπτά.
 10. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή διαβιβάζει στη Γραμματεία του ΠΜΣ το Πρακτικό εξέτασης του φοιτητή και το βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως δέκα (10).
 11. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή, παρά μόνο με απόφαση της ΣΕ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Η αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο για παράταση των παραπάνω προθεσμιών.

 

Λογοκλοπή / Αποκλεισμός από εξετάσεις / Διαγραφή

(άρθρο 15 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία καθώς και κάθε εργασία που κατατίθεται στο πλαίσιο των μαθημάτων πρέπει να αποτελεί προσωπικό έργο του φοιτητή που την υποβάλλει. Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
 2. Λογοκλοπή θεωρείται ιδίως η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή έργου άλλου, αυτούσιου ή κατά παράφραση, δημοσιευμένου ή μη, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, χωρίς ακριβή και σαφή αναφορά στην πηγή. Επίσης, μορφή λογοκλοπής θεωρείται και η κατάθεση εργασίας από φοιτητή, την οποία έχει συγγράψει εξ ολοκλήρου ένα άλλο πρόσωπο, με ή χωρίς αμοιβή.
 3. Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης λογοκλοπής, η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η λογοκλοπή μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος, ο τίτλος που έχει απονεμηθεί μπορεί να ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 4. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα καταληφθεί να αντιγράφει σε γραπτή εξέταση για πρώτη φορά, θα αποκλείεται από την εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος και θα πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια φοίτησης και ο χρόνος αυτός αφαιρείται από το χρόνο παράτασης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού. Η δεύτερη φορά που θα καταληφθεί να αντιγράφει στη διάρκεια των σπουδών του επιφέρει την οριστική διαγραφή του από το ΠΜΣ, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 5. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει επίσης τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από το ΠΜΣ, όταν αυτός:

α) έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού ΠΜΣ,

β) έχει αποτύχει στην επαναληπτική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του κανονισμού ΠΜΣ.