Εισαγωγή

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, μετά από προκήρυξη, που πραγματοποιείται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού του ΠΜΣ. όπως ισχύει.

 

Εισακτέοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (α) πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και (β) πτυχιούχοι συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

 

Το Πρόγραμμα

  • Περιγραφή του προγράμματος

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν την παρακολούθηση τεσσάρων (4) από τα συνολικά πέντε (5) προσφερόμενα στο πλαίσιο του ΠΜΣ μαθημάτων. Ανάλογα ισχύουν και στο Β΄ εξάμηνο του ΠΜΣ. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

A' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα 
(Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα - 4 από τα κάτωθι)

Σύνολο ωρών

ECTS

1

Ιστορία του Δικαίου Ι

26

7,5

2

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου Ι

26

7,5

3

Κοινωνιολογία του Δικαίου Ι

26

7,5

4

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι

26

7,5

5

Δίκαιο και Πληροφορική Ι

26 7,5

 Σύνολο

30

B' εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα 

(Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα - 4 από τα κάτωθι)

Σύνολο ωρών

ECTS

1

Ιστορία του Δικαίου ΙΙ

26

7,5

2

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου ΙΙ

26

7,5

3

Κοινωνιολογία του Δικαίου ΙΙ

26

7,5

4

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ

26

7,5

5

Δίκαιο και Πληροφορική ΙΙ

26 7,5

 Σύνολο

30

Γ' εξάμηνο

1

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 Σύνολο

30

 

  • Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 

  • Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές». 

 

  • Δίδακτρα

 

  • Τέλη

Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

 

  • Υποτροφίες

Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ.