Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές" σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3645/τ.Β΄/27-8-2018), του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1117/τ.Β΄/4-4-2019), της τροποποίησης των αποφάσεων της Συγκλητου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3633/τ.Β΄/1-10-2019) και του Ν. 4485/2017.

 

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η καλλιέργεια και ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές».

 

Συντονιστική Επιτροπή

Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ ανήκει σε πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Αυτή απαρτίζεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 από τα ακόλουθα μέλη:

Διευθύντρια: Τσαούση Ασπασία 

Αν. Διευθυντής: Ιγγλεζάκης Ιωάννης

Μέλη: Κυριαζόπουλος Κυριάκος, Τάκης Ανδρέας, Βλάχος Κωνσταντίνος